Báo cáo chương trình cứu trợ khẩn cấp Trần Đình Hùng & Hạ Miên từ tháng 09/2009 - 02/2015

(Nhấn vào hình và nhấn F để xem lớn)

Đại diện Dreams Fulfilled Relief Organization
Điều Phối Hành Chánh
Nguyễn Thị Thu Thuyên