Chi phí DFRO đã tài trợ 5 năm (từ năm 2008 đến tháng 8/2013)