Chương trình "Căn Nhà Thạch Xương"

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÃ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG "CĂN NHÀ CHO NGƯỜI CÙI - THẠCH XƯƠNG", Qúy vị vui lòng nhấn tiếp vào link sau: Danh sách"

"Để biết thêm thông tin đóng góp của chương trình, Qúy vị vui lòng nhấn tiếp vào link sau:  Đóng góp"

"HÌNH ẢNH TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG, Quý vị vui lòng nhấn tiếp vào link sau: Hình ảnh"