Chương trình Người cùi tại 2 Trại Phong (Eana & Đăk Kia) - tháng 02/2012