Chương trình Người cùi tại 4 Trại Phong (Bến Sắn, Văn Môn, Quy Hòa, Di Linh) - tháng 01/2011