Mỹ Hạnh -Huyện Nam Đông- Huế gặp Bà Đỗ Thị Minh Hiếu (Chủ tịch Tổ chức DFRO) và được tặng quà