Thăm và tài trợ nệm cho Trung Tâm Trẻ Bại Não Thiên Phước - huyện Củ Chi - tháng 4/2017